Informācija akcionāriem

Paziņojums par AS „PATA Saldus”, Reģ. Nr. 40003020121, ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

AS „PATA Saldus”, reģistrācijas Nr. 40003020121, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus novads, LV-3801, valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „PATA Saldus” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2021. gada 2. septembrī plkst. 11:00 akciju sabiedrības „PATA Saldus” telpās Kuldīgas ielā 86c, Saldū.

Darba kārtība:

 1. Sabiedrības akciju izslēgšana no regulētā tirgus

Pielikumā: Paziņojums par 2021. gada 2. septembra ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, pilnvarojuma veidlapa.

Akciju sabiedrības „PATA Saldus” valde

Papildus informācija:
Zane Radziņa
AS „PATA Saldus” personāla speciāliste
Tel.: (+371) 63807072
E-pasts: info@patasaldus.lv
www.patasaldus.lv

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/07/Paziņojums_Ārkārtas-akcionāru-sapulce_02092021.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/07/PS_Pilnvaras-veidlapa.docx


AS “PATA Saldus” 2021. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Akciju sabiedrība “PATA Saldus” (Reģ. Nr.40003020121, Kuldīgas iela 86C, Saldus, LV-3801) paziņo, ka kārtējā akcionāru sapulce 2021. gada 29. jūlijā ir notikusi.

Balsstiesīgo akciju skaits – 774 272 akcijas.
Sapulcē piedalījās 3 akcionāri, kuri pārstāv 737 576 balsstiesīgās akcijas, kas ir 95.26 % no balsstiesīgā kapitāla.

Pielikumā:
1. 2021. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi.
2. AS “PATA Saldus” Valdes un padomes atalgojuma ziņojums.
3. Reorganizācijas līgums.

Kontaktinformācija:
Zane Radziņa
AS „PATA Saldus” Personāla speciālists
Tel.: (+371) 63807072
E-pasts:
info@patasaldus.lv
www.patasaldus.lv

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/07/Atalgojuma-ziņojums_2020-1.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/07/Pieņemtie-lēmumi-2021.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/07/REORGANIZĀCIJAS-LĪGUMS.pdf


AS “PATA Saldus” kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projekti un balsojuma veidlapa

AS “PATA Saldus”, Reģ Nr. 40003020121, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86 C, Saldus, Saldus novads, LV-3801, valde, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicina akcionārus 2021.gada 29.jūlija kārtējā akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas pievienota šī paziņojuma pielikumā.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:

 • Parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@patasaldus.lv; vai
 • Parakstītu papīra formātā uz sabiedrības pasta adresi: Kuldīgas iela 86C, Saldus, Saldus novads, LV-3801. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2021. gada 28. jūlijam.

Pielikumā:

 1. 2021. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projekti.
 2. AS “PATA Saldus” Valdes un padomes atalgojuma ziņojums par 2020. gadu.
 3. Balsojuma veidlapa.
 4. Reorganizācijas līgums.

Akciju sabiedrības „PATA Saldus” valde  

Papildus informācija:
Zane Radziņa
AS „PATA Saldus” Personāla speciālists
Tel.: (+371) 63807072
E-pasts:
info@patasaldus.lv
www.patasaldus.lv

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/07/PS_Balsojuma_VL2021.docx

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/07/Pakuļu-sporta-baze_reorganizacijas_liguma_PROJEKTS-2021junijs.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/07/Atalgojuma-ziņojums_2020.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/07/Lēmumu-projekti_29072021.pdf


Paziņojums par AS „PATA Saldus”, Reģ. Nr. 40003020121, kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS „PATA Saldus”, reģistrācijas Nr. 40003020121, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus novads, LV-3801, valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „PATA Saldus” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2021. gada 29. jūlijā plkst. 11:00 akciju sabiedrības „PATA Saldus” telpās Kuldīgas 86c, Saldū.

Darba kārtība:

 1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2020. gada darbības rezultātiem, 2020. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.
 2. gada peļņas sadale.
 3. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.
 4. Atalgojuma ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšana.
 5. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
 6. Revīzijas komitejas noteikšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.
 7. SIA “Pakuļu sporta bāze” pievienošana reorganizācijas ceļā.

Pielikumā: Paziņojums par 2021. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu, pilnvarojuma veidlapa.

Akciju sabiedrības „PATA Saldus” valde

Papildus informācija:
Zane Radziņa
AS „PATA Saldus” personāla speciāliste
Tel.: (+371) 63807072, (+371) 25770039
E-pasts: info@patasaldus.lv 
www.patasaldus.lv

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/06/Paziņojums-par-AS_2021.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/06/Paziņojums-par-AS_2021.pdf


AS “PATA Saldus ” neauditēts 2021. gada 3 mēnešu finanšu pārskats

AS „PATA Saldus” 2021. gada 3 mēnešu peļņa no saimnieciskās darbības ir 2 000 693 EUR pie neto apgrozījuma 19 235 503 EUR, kas sastāda peļņu uz vienu emitēto akciju 2.41  EUR.

Finanšu pārskatu par 2021. gada 3 mēnešiem skatīt pielikumā.

Kontaktinformācija:

Valdes priekšsēdētājs Gatis Zommers

Tālrunis: +37163807072
E-pasts: info@patasaldus.lv

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/05/Konsolid.parskats_2021_1.cet_.-LV.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/05/Parskats_biržai_2021_1.cet-LV.pdf


AS “PATA Saldus” revidēts gada pārskats par 2020. gadu

Komercsabiedrības saimnieciskās darbības pamatnozares ir mežizstrāde un koksnes pirmējā apstrāde – zāģmateriālu ražošana.

Saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikti nepieciešamie mežsaimnieciskie darbi, lai nodrošinātu meža atjaunošanu, uzturēšanu un tā vērtības palielināšanu, veicot videi draudzīgu, nenoplicinošu meža apsaimniekošanu, strādājot saskaņā ar meža apsaimniekošanas un koksnes piegāžu ķēdes sertifikātu prasībām un rekomendācijām. Koksnes pārstrādes procesā AS PATA Saldus darbojas saskaņā ar energopārvaldības sistēmas (LVS EN ISO 50’001:2012) sertifikāta prasībām. Šo prasību ievērošanai, sabiedrība regulāri veic attiecīgos uzraudzības un pilnveidošanas pasākumus, bet šo izmaksu īpatsvars ražošanas pašizmaksā nav būtisks.

AS „PATA Saldus” 2020. gada peļņa no saimnieciskās darbības ir 5 400 420 EUR pie neto apgrozījuma 57 617 808 EUR, kas sastāda peļņu uz vienu emitēto akciju 6,52 EUR. Uzņēmumu finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Attiecībā pret iepriekšējo pārskata gadu, 2020. gadā Uzņēmums strādāja ar peļņu. Tādējādi neto apgrozījums palielinājies par 230 542 EUR. Uz 2020.gada 31.decembri Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedza īstermiņa saistības par 13 010 123 EUR, savukārt kopējie aktīvi pārsniedza kopējās saistības par 18 940 821 EUR.

Kontaktinformācija:

Valdes priekšsēdētājs Gatis Zommers

Tālrunis: +37163807072
e-pasts: info@patasaldus.lv

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/05/PS_Korporativas_parvaldibas_principi_2020_LV.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/05/LV-Gada-parskats-2020.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/05/LV-Konsolidētais-pārskats-2020_final.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/05/REVIDENTU_ZIŅOJUMS_PAS-FP_2020_IFRS_EU_GRUPA.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/05/REVIDENTU_ZIŅOJUMS_PAS-FP_2020_GPKGPL.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2021/06/Atalgojuma-ziņojums_2020.pdf


AS “PATA Saldus ” neauditēts 2020. gada 9 mēnešu finanšu pārskats

AS „PATA Saldus” 2020. gada 9 mēnešu peļņa no saimnieciskās darbības ir 3 504 608 EUR pie neto apgrozījuma 40 758 771 EUR, kas sastāda peļņu uz vienu emitēto akciju 4.23 EUR.

Finanšu pārskatu par 2020. gada 9 mēnešiem skatīt pielikumā.

Kontaktinformācija:
Valdes locekle Ilze Bukulde
Tālrunis: +37163807072
E-pasts: info@patasaldus.lv

http://patasaldus.lv/wp-content/http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2020/12/LV_Pārskats_2020_9mēn..pdfuploads/2020/12/LV_Pārskats_2020_9mēn..pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2020/12/LV_Konsolidētais_2020_9mēn..pdf


AS “PATA Saldus ” neauditēts 2020. gada 6 mēnešu finanšu pārskats

AS „PATA Saldus” 2020.gada 6 mēnešu peļņa no saimnieciskās darbības ir 1 632 691 EUR pie neto apgrozījuma 25 598 286 EUR, kas sastāda 1,97 EUR peļņu uz vienu emitēto akciju.

Finanšu pārskatu par 2020. gada 6 mēnešiem skatīt pielikumā.

Kontaktinformācija:
Valdes locekle Ilze Bukulde
Tālrunis: +37163807072
E-pasts: info@patasaldus.lv

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2020/08/LV_Starpperiodu-pārskats-2020.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2020/08/LV_Konsolidētais-pārskats-2020.pdf


AS “PATA Saldus” 2020. gada 30. jūlija kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Akciju sabiedrība “PATA Saldus” (Reģ. Nr.40003020121, Kuldīgas 86C, Saldus, LV-3801) paziņo, ka kārtējā akcionāru sapulce 2020. gada 30. jūlijā ir notikusi.

Balsstiesīgo akciju skaits – 774 272 akcijas.
Sapulcē piedalījās 3 akcionāri, kuri pārstāv 736 576 balsstiesīgās akcijas, kas ir 95.13 % no balsstiesīgā kapitāla.

Pielikumā:
1. 2020. gada 30. jūlija kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi.
2. AS “PATA Saldus” Valdes un padomes atalgojuma politika.

Kontaktinformācija:
Personāla speciāliste Zane Radziņa
Tālrunis: +37163807072
e-pasts: info@patasaldus.lv

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2020/07/Pieņemtie-lēmumi-2020-LV.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2020/07/AS_PATA_Saldus_atalgojuma-politika_LV.pdf


AS “PATA Saldus” kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projekti un balsojuma veidlapa

AS “PATA Saldus”, Reģ Nr. 40003020121, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86 C, Saldus, Saldus novads, LV-3801, valde, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicina akcionārus 2020.gada 30.jūlija kārtējā akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas pievienota šī paziņojuma pielikumā.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:

 • Parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@patasaldus.lv; vai
 • Parakstītu papīra formātā uz sabiedrības pasta adresi: Kuldīgas iela 86C, Saldus, Saldus novads, LV-3801. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2020. gada 29. jūlijam.

Pielikumā:

 1. 2020. gada 30. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projekti.
 2. AS “PATA Saldus” Valdes un padomes atalgojuma politika.
 3. Balsojuma veidlapa.

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2020/07/PATA-Saldus_akcionaru_sapulces_lemumu_projekti_2020_LV.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2020/07/Atalgojuma_politika_PATA_Saldus_LV.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2020/07/AS_PATA_Saldus_BALSOJUMA-VEIDLAPA_LV.docx

Akciju sabiedrības „PATA Saldus” valde  

Papildus informācija:
Zane Radziņa
AS „PATA Saldus” Personāla speciālists
Tel.: (+371) 63807072
E-pasts:
info@patasaldus.lv
www.patasaldus.lv


Paziņojums par AS „PATA Saldus”, Reģ. Nr. 40003020121, kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS „PATA Saldus”, reģistrācijas Nr. 40003020121, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus novads, LV-3801, valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „PATA Saldus” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2020. gada 30. jūlijā plkst. 10:00 akciju sabiedrības „PATA Saldus” telpās Kuldīgas 86c, Saldū.

Darba kārtība:

 1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2019. gada darbības rezultātiem, 2019. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.
 2. 2019. gada peļņas sadale.
 3. 2020. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.
 4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
 5. Revīzijas komitejas noteikšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.
 6. Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.
 7. Citi jautājumi.

Pielikumā: Paziņojums par 2020. gada 30. jūlija kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu, pilnvarojuma veidlapa.

Akciju sabiedrības „PATA Saldus” valde

Papildus informācija:
Zane Radziņa
AS „PATA Saldus” personāla speciāliste
Tel.: (+371) 63807072, (+371) 25770039
E-pasts: info@patasaldus.lv

www.patasaldus.lv

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2020/06/Akcionāru-sapulces-paziņojums-2020.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2020/06/PATA_SALDUS_pilnvarojuma_veidlapa_LV-.docx


AS “PATA Saldus” revidēts gada pārskats par 2019. gadu

Komercsabiedrības saimnieciskās darbības pamatnozares ir mežizstrāde un koksnes pirmējā apstrāde – zāģmateriālu ražošana.

Saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikti nepieciešamie mežsaimnieciskie darbi, lai nodrošinātu meža atjaunošanu, uzturēšanu un tā vērtības palielināšanu, veicot videi draudzīgu, nenoplicinošu meža apsaimniekošanu, strādājot saskaņā ar meža apsaimniekošanas un koksnes piegāžu ķēdes sertifikātu prasībām un rekomendācijām. Koksnes pārstrādes procesā AS PATA Saldus darbojas saskaņā ar energopārvaldības sistēmas (LVS EN ISO 50’001:2012) sertifikāta prasībām. Šo prasību ievērošanai, sabiedrība regulāri veic attiecīgos uzraudzības un pilnveidošanas pasākumus, bet šo izmaksu īpatsvars ražošanas pašizmaksā nav būtisks.

AS „PATA Saldus” 2019. gada zaudējumi no saimnieciskās darbības ir 1 865 259 EUR pie neto apgrozījuma 57 387 266 EUR, kas sastāda zaudējumus uz vienu emitēto akciju 2,25 EUR. Uzņēmumu finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Attiecībā pret iepriekšējo pārskata gadu, 2019. gadā Uzņēmums strādāja ar zaudējumiem. Tādējādi neto apgrozījums samazinājās par 11 758 828 EUR. Uz 2019.gada 31.decembri Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedza īstermiņa saistības par 7 902 820 EUR, savukārt kopējie aktīvi pārsniedza kopējās saistības par 13 432 590 EUR.

Kontaktinformācija:
Valdes locekle Ilze Bukulde
Tālrunis: +37163807072
E-pasts: info@patasaldus.lv

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2020/08/GP_2019_LV.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2020/07/GP-PATA-Saldus-konsolidetais-2019.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2020/07/REVIDENTU_ZINOJUMS_PAS-FP_2019_IFRS_EU_GRUPA.pd

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2020/07/REVIDENTU_ZINOJUMS_PAS-FP_2019_GPKGPL.pdf

http://patasaldus.lv/wp-content/uploads/2020/07/KORPORATIVAS_PARVALDIBAS_PRINCIPI_2019.pdf