Trauksmes celšanas politika

Atpakaļ

PATA grupas uzņēmumu iekšējās trauksmes celšanas noteikumi

PATA grupas uzņēmumi strādā ne vien atbilstoši normatīvo aktu prasībām, bet savā darbībā ievēro arī augstus korporatīvās pārvaldības standartus.

Esam izstrādājuši ētikas kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā vadlīnijas saskarsmē ar kolēģiem, klientiem, sadarbības partneriem un konkurentiem. Ētikas kodeksā esam definējuši savus principus tādās jomās kā godīga konkurence, konfidencialitāte, interešu konflikta un korupcijas risku novēršana un citos aspektos.

Darba vide, ko veidojam PATA grupas uzņēmumos, balstās uz savstarpēju cieņu un uzticību, kas ļauj ikvienam darbiniekam atklāti ziņot un sniegt informāciju, ja uzņēmumā tiek veiktas darbības, kas ir pretrunā ar normatīvo regulējumu, vai, ja tiek pārkāpti principi, kas ir noteikti PATA grupas uzņēmumu ētikas kodeksā. Lai darbinieki zinātu, kā rīkoties, esam izstrādājuši iekšējās trauksmes celšanas noteikumus.

Iekšējās trauksmes celšana

Trauksmes cēlējs var būt fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt uzņēmuma un/vai sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana nav trauksmes celšana un par to var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības. Ziņojums par personīgu interešu aizskārumu arī netiek uzskatīts par trauksmes celšanu.

Iekšējā trauksmes celšana ir process, kad trauksmes cēlējs ziņo par nelikumīgām darbībām darba vidē, vai arī par darbībām, kas pārkāpj PATA grupas uzņēmumu ētikas kodeksā noteiktos principus.

Iekšējās trauksmes celšanas kārtība

Iekšējās trauksmes celšanai PATA grupas uzņēmumos izmanto kādu no šiem kanāliem:

 • elektroniski, nosūtot informāciju uz e-pastu trauksme@pata.lv;
 • elektroniski, nosūtot ziņojumu PATA iekšējā tīklā (https://intranet.pata.lv) sadaļā Trauksmes celšana;
 • pa pastu, nosūtot ziņojumu uz adresi SIA “PATA”, Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012, uz aploksnes obligāti norādot “Trauksmes celšana”.

Trauksmes cēlēja ziņojuma saturs

Ziņojot par pārkāpumu, iekšējās trauksmes cēlējam jānorāda sekojoša informācija:

 • ziņotāja vārds, uzvārds, kontaktinformācija;
 • detalizēta informācija saistībā ar pārkāpumu (vai iespējamo pārkāpumu), atsevišķi norādot faktus un iesaistītās personas, kā arī jāpievieno pierādījumi, ja tādi ir;
 • informācija par to, kā gūtas ziņas par pārkāpumu (piemēram, veicot darba pienākumus);
 • informācija, vai par šo pārkāpumu jau ziņots iepriekš.

Iesniedzot ziņojumu, var izmantot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kas pieejama PATA iekšējā tīklā.

Trauksmes celšanas ziņojuma izskatīšana

Par iekšējās trauksmes celšanas politikas ieviešanu PATA grupas uzņēmumos ir atbildīga personāla vadītāja.

Atbildīgā persona:

 • pieņem un reģistrē trauksmes cēlēja ziņojumu;
 • veic sākotnējo ziņojuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par ziņojuma tālāku virzību;
 • pienācīgi glabā un iznīcina ziņojumu un ar to saistītos dokumentus;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz ar trauksmes celšanu saistītās konsultācijas.

Ziņojums tiek izskatīts nekavējoties, ar pienācīgu rūpību, nodrošinot trauksmes cēlējam atgriezenisko saiti, kā arī atbilstošu rīcību konkrētajā situācijā, nepieciešamības gadījumā ziņojot ārējām institūcijām.

Trauksmes celšanas politikas sniegtā aizsardzība

Trauksmes ziņojumā ietvertie personas dati tiek aizsargāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Personas datu aizsardzība

Personas datu apstrādes mērķis, izskatot trauksmes cēlēju ziņojumus – nodrošināt iespējamā pārkāpuma izmeklēšanu, nodrošināt trauksmes cēlēja pienācīgu aizsardzību un nodrošināt saziņu ar trauksmes cēlēju.

Informācijas pieejamība par politiku

Lai nodrošinātu informācijas pieejamību par PATA grupas uzņēmumu iekšējās trauksmes celšanas politiku, noteikumi tiek publicēti uzņēmuma mājas lapā, kā arī iekšējā sistēmā. Uzsākot darba tiesiskās attiecības kādā no PATA grupas uzņēmumiem, par trauksmes celšanas politiku tiek informēti visi darbinieki.